Põhikiri

Mittetulundusühingu Kärla Jahimeeste Selts põhikiri

                                                            

I Üldsätted

Mittetulundusühing Kärla Jahimeeste Selts (edaspidi: ühing) on avalikes huvides tegutsev füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
Mittetulundusühingu nimi on mittetulundusühing Kärla Jahimeeste Selts ning ühingu  asukoht on Kärla vald, Saare maakond, Eesti Vabariik.
Ühingu eesmärgiks on oma tegevuspiirkonnas ühingu liikmete loodus- ning jahindushuvil põhineva ühistegevuse korraldamine, s.h. jahipidamise kui vaba aja veetmise ning seltsielu vormi propageerimine ja viljelemine.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline isik, kes omab kehtivat Eesti Vabariigi jahitunnistust ja soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu põhikirja, kodukorda  ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse ning tasub ühingu arvele sisseastumismaksu.
2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise täpsustatud tingimused ja kord kehtestatakse ühingu kodukorraga.
2.4. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab  juhatus 3 kuu jooksul avalduse esitamisest.
2.5. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast 3 kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Ühingu juhatus kustutab pärast etteteatamistähtaja möödumist väljaastumisavalduse esitanud liikme ühingu liikmete nimekirjast.
2.6. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
a)       kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet; 
b)      on jätnud täitmata seadusest, ühingu põhikirjast või kodukorrast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
c)      ei ole majandusaasta lõpuks tasunud ühingu liikmemaksu ega taotlenud tasumistähtaja pikendamist;
d)      ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;
      e)   kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
2.7. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
2.8. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse ülevaatamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III. Liikmete õigused ja kohustused


3.1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
            a) osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
            b) olla valitud ühingu juhatuse või revisjonikomisjoni liikmeks;
            c) saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta;
            d) kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
a)      järgima ühingu  põhikirja ja kodukorda
b)      osalema ühingu tegevuses ning täitma talle  üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;
            c) tasuma määratud tähtajaks ühingu liikmemaksu (jooksva aasta eest tuleb  liikmemaksu tasuda ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel);
            d) teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi, kontaktandmed ja isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 1 kuu jooksul pärast nende muutumist.


IV.  Üldkoosolek


4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
            a) põhikirja muutmine;
            b) eesmärgi muutmine;
            c) juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete valimine;
            d) juhatuse või revisjonikomisjoni liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
            e) ühingule kinnisasjade omandamise, võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks ning registrisse kantavate vallasasjade omandamise ja võõrandamise otsustamine;
            g) ühingu majandusaasta aruande ja eelarve kinnitamine
            f) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
           
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
            a) majandusaasta aruande kinnitamiseks;
            b) juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;
            c) muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teavitatakse vähemalt 7 päeva ette.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on kirjaliku volituse alusel esindatud üle poole ühingu liikmetest. Volitatud esindajaks saab olla ainult teine ühingu liige.
4.6.Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet. 
4.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik  2/3  ja eesmärgi muutmiseks  9/10 ühingu liikmete nõusolek.

V. Juhatus


5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub kolm kuni viis liiget. Juhatuse liikmete hulgast valib üldkoosolek esimehe.
5.2. Juhatuse liikmed kinnitab üldkoosolek ametisse neljaks aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 3200 eurot, sooritamiseks on vajalik üldkoosoleku eelnev nõusolek.
5.5. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.
5.6.    Juhatuse pädevusse kuulub:
a)      ühingu igapäevategevuse korraldamine;
b)      ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
c)      ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
d)      majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
e)      ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.
5.7.    Üldkoosolek võib juhatuse liikme tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral ühingut juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel.

VI. Revisjonikomisjon


6.1 Ühingu tegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek kolmeliikmelise revisjonikomisjoni. Esimehe valib revisjonikomisjon oma esimesel istungil.
6.2 Revisjonikomisjoni liikmed määrab üldkoosolek ametisse neljaks aastaks.
6.3 Revisjonikomisjon annab hinnangu ühingu ja selle juhatuse tegevusele vähemalt üks kord aastas koos majandusaasta aruande kinnitamisega. Vajadusel võib revisjon läbi viia ka täiendavaid revisjone.
6.4 Revisjonikomisjon esitab oma aruanded üldkoosolekule.

VII. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.


7.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle nimekirja kantud  mittetulundusühingule, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh. riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.Mittetulundusühingu Kärla Jahimeeste Selts põhikiri on kinnitatud  seltsi liikmete üldkoosolekul 25. mail 2012.a.

Loe lisa: Mittetulundusühingute seadus