18.6.13

Jahilubade vormistamise info

Suurem muudatus on see, et jahilubade tagaküljele ei nõuta jahi alustamise ja jahi lõpetamise märget ja loa saajaks võib kirjutada mitu nime.

Väikeuluki jahiloa esiküljel on nõutav jahiloa saaja allkiri. Kui loal on mitu saajat, siis allkirja annab see, kes loa konkreetselt välja võtab. Kui kasutatakse vanu vorme, tuleks see allkiri ka sinna kirjutada.

Suuruluki jaht saab toimuda alati ainult loa saanud isiku osavõtul. Ka ühisjahil, kus vormistatakse jahist osavõtjate nimekiri. Loa saajaks on võimalik kirjutada mitu nime. See tähendab seda, et ühisjahis, mida selle loa alusel peetakse, peab üks neist kohal olema. Ka suuruluki loale kirjutab saaja oma allkirja. Kui loal on mitu saajat, siis allkirja annab see, kes loa konkreetselt välja võtab. Suuruluki tabamisel või haavamisel kohe peale tabamist või haavamist teeb märked kas loa saaja või ühisjahi jahijuhataja. Allkirja neile märgetele annab sama isik, kes andis loa saajana allkirja. Kui see isik jahilt puudub, annab ta selle allkirja hiljem, enne loa tagastamist väljaandjale.

Miks neid loa saaja allkirju loale vaja on?
Esiteks selleks, et välistada olukordi, kus jahimehe nimele on kirjutatud lube tema teadmata. Kahjuks on seda praktikas ette tulnud. Teine ja olulisem põhjus on see, et isik, kes annab loa saajana allkirja, vastutab ka selle loa kui dokumendi hoidmise ja õigeaegse tagastamise eest.

Et säästa paberit, võime kasutada ära vanad jahiloa vormid, kui neile juurde kirjutada kõik see, mida uue vormiga lisaks nõutakse. Oluline on lisada sinna jahiloa saaja allkiri nii loa väljastamisel kui suuruluki loale tehtavate märgete all enne loa tagastamist.

Tõnu Traks
Keskkonnaministeerium