26.6.13

Maaomanikele ja jahiseltsidele väikeulukite küttimise korraldusest

Väikeulukite küttimise jahiloa taotlemiseks vajalikud materjalid ning jahiloa väljastamise soovituslik juhis oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikule.

Käesolev juhis on soovituslikku laadi ja koostatud EJSi initsiatiivil ja lähtudes juhatuse otsusest eesmärgiga anda informatsiooni liikmetele võimalikest tekkida võivatest probleemidest.
Uue Jahiseaduse § 40 lg 4 sätestab, et jahipiirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel andma tasuta väikeuluki küttimise jahiloa oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikule. Väikeulukite küttimise jahiloa väljastamisel on oluline, et see oleks mugav ja kiire nii loa taotlejale kui ka loa väljastajale. Tuleb toimetada ilma liigse bürokraatiata, aga samas jälgida, et täidetud oleksid seaduse nõuded. Lubade väljastamine peab toimuma selliselt, et säiliksid head suhted kogukonnas ja vastastikune austus ja usaldus.


(1) Jahiloa saamiseks esitab taotleja jahiloa andjale järgmised materjalid:

1) vabas vormis kirjalik taotlus (nõue tuleneb paragrahv 40 lõikest 6, jahiluba väljastatakse viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest alates). Kirjaliku taotluse abil saab fikseerida ka tähtajad, mida seadus ette näeb ja isikute korrektsed nimed, kelledele lube taotletakse ning see aitab ära hoida hilisemaid vaidlusi.
2) Soovitavalt omandiõigust kinnitav dokument (sama või eelneva päeva kuupäevaga väljavõte kinnistusregistrist); Seda nõuda ei saa, aga saab selgitada, et see kiirendab oluliselt protsessi ja lähtub eelkõige taotleja huvidest. Vajadusel peab loa andja seda kinnistusregistrist kontrollima, sest temal on vastutus, et jahiluba väljastatakse õigesti ja õigustatud isikule.
Kontrollida saab siit: kinnistusraamat.rik.ee/detailparing/Avaleht.aspx - Sisestada taotleja nimi ja perenimi ning kontrollkood. Vajutada ”otsi” ja lehe alla ilmuvad seotud kinnistute andmed.
3) kui tegemist on juriidilise isikuga, siis äriregistri väljavõte, mis tõendab omandiõigust või vastava volikirja. See on soovitus, mis kiirendab ja hõlbustab jahiloa väljastamise protsessi. Samuti peab väljaandja andmeid äriregistrist kontrollima, sest temal on vastutus. Kontrollida saab siit https://ariregister.rik.ee/
4) isiku, kellele taotletakse jahiluba, nimele antud kehtiv jahitunnistus


(2) Taotlus võiks sisaldada:

1) taotleja nime, isikukoodi, aadressi ning kontaktandmeid;
2) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja;
3) isikute nimesid ja andmeid,  kellele taotletakse jahiluba (andmed on vajalikud, et mittetagastamise korral oleks võimalik teavitada isikuid võimalikust vastutusest);
4) jahiloa taotletavat kehtivusaeg;
5) lubatud ulukid, mida küttida

(3) Jahiluba väljastatakse viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest alates
Taotluse esitamiseks loetakse ajahetke, kui kõik vajalikud materjalid on loa taotlemiseks esitatud.

(4) Jahiloa kehtivusaja kuni üheks jahiaastaks ja küttida lubatud ulukid määrab maaomanik

(5) Maaomaniku määratud isikule antakse jahiluba kehtivusajaga mitte vähem kui 10 päeva

Jahiloa väljastamine.
Jahiloale kantakse:
1) jahiloa number;
2) loa andja nimi ja asukoht;
3) loa saaja ees- ja perekonnanimi;
4) loa andmise aeg ning loa kehtivusaeg;
5) ala (kinnistu), kus jahipidamine on lubatud;
6) küttida lubatud uluki liik;
7) loa andnud isiku allkiri;
8) loa saanud isiku(te) allkiri (KKM määrus 28.05.2013 nr 28 „Jahiloa vorm“)

Jahiloale tohib kanda kuni kolm loa kasutajat.
Jahiloa kehtivusaega ei pikendata.
Jahiluba annab jahipidamise õiguse ainult loale kantud isikule.
Jahiloa andja peab jahilubade andmise ja tagastamise ning jahiloale kantud andmete arvestust.
Jahiluba tagastatakse selle andjale vahetu üleandmisega või väljastusteatega tähtkirjaga kümne päeva jooksul jahiloale märgitud tähtaja lõppemisest arvates. Loa andja säilitab tagastatud jahilube kolm aastat arvates nende saamisest.
Loa väljastamisel on tarvilik informeerida loa saajat tagastamise korrast ja võimalikust vastutusest selle rikkumisel.

Vastutus.

Valeandmete esitamise eest vastutab loa taotleja seaduses ettenähtud korras.
§ 57. Jahiloa andmise, tagastamise ja jahiloale kantud andmete arvestuse nõuete rikkumine

(1) Jahiloa andmise, tagastamise ja jahiloale kantud andmete arvestuse nõuete eiramise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

§ 60. Maaomanikule väikeuluki jahiloa andmise tingimuste rikkumine
(1) Maaomanikule väikeuluki jahiloa andmise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik – karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

Tekst: Eesti Jahimeeste Selts


Ka jahilind kuulub väikeulukite hulka
Foto: Toivo Vaik