10.7.13

Hundi küttimiseks taas kaks luba välja antud

KORRALDUS

Penijõe 08.07.2013 nr HLS 1-15/249

Saare maakonna Kihelkonna, Üru, Lümanda, Kärla, Kuressaare ja Salme jahipiirkonnas hundi väljaspool jahihooaega küttimise mahu ja tingimuste määramine
Saare maakonnas Lümanda vallas Jõgela külas on ajavahemikul 16.06.2013 kuni 03.07.2013 murtud lambaid eri omanike maadel kokku 3 juhul (murtud 12, 5 kadunud, ca 20 vigastatud). Samuti tuvastati tõenäoliselt hundi poolt lamba murdmise fakt 31.01.2013 ca 5 km kaugusel olevas Karala külas. Piirkonnas on käesoleval aastal nähtud ja fikseeritud kahele enamasti koos liikuvale hundile iseloomulikud jäljed. Kuna tegemist on intensiivse lambakarjatamise piirkonnaga ja lammaste karjatamine on oluline ka poollooduslike koosluste hooldamisel piirkonnas, siis jahiseaduse § 23 lõike 4 punkti 3 alusel, mille kohaselt Keskkonnaamet korraldab jahipidamist uluki tekitatud kahjustuste vältimiseks väljaspool jahiaega, ning tuginedes Keskkonnaameti peadirektori 03.07.2009 käskkirja nr 1-4/148 “Regioonide põhimääruste kinnitamine” lisa 2 “Hiiu-Lääne-Saare regiooni põhimäärus” punktile 3.5.8 otsustan:

1. Lubatud on küttida Kihelkonna, Üru, Lümanda, Kärla, Kuressaare ja Salme jahipiirkonna kasutajatel kaks (2) hunti ajavahemikus käesoleva korralduse väljaandmise päevast kuni 31. august 2013.
2. Lubatud on varitsus ja hiilimisjaht.
3. Jahipiirkonna kasutaja on kohustatud:
3.1. Jahi hundile lõpetama koheselt, kui 2 hunti on kütitud.
3.2. Teatama hundi küttimisest koheselt Keskkonnaameti HLS regiooni jahinduse spetsialistile telefon 53040354.
3.3. Teavitama jahiloa saajat teadusmaterjali kogumise nõudest.
3.4. Esitama Keskkonnaagentuuri ulukiseireosakonnale vastavalt keskkonnaministri 23.05.2013 määruse nr 27 „Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” § 3 lõigetele 2, 3, 4 ja 5:
1. Iga kütitud suurkiskja kohta järgmised andmed:
1) küttimise kuupäev;
2) küttimispaiga geograafilised koordinaadid;
3) isendi sugu, kaal, tüvepikkus, turjakõrgus;
4) isendite arv grupis, millest loom kütiti;
5) andmete koguja nimi ja kontakttelefon.

2. Igalt kütitud suurkiskjalt kogutakse järgmised bioproovid:
1) emase isendi emakas koos munasarjadega;
2) alalõualuu silmahamba juure 1–2 cm pikkune lõik vanuse määramiseks;
3) lihaseproov DNA määramiseks.
3. Bioproovide saatelehel peab olema märgitud jahipiirkonna nimi, küttimise kuupäev, jahiloa number, uluki liik ning proovi nimetus.

4. Kütitud uluki andmed ja bioproovid on jahipiirkonna kasutaja kohustatud esitama Keskkonnaagentuurile hiljemalt jooksva aasta 1. aprilliks.

5. Järgima jahipiirkonna kasutusõiguse loas (versioon - kuni 31.05.2013) punktis 6 märgitud looduskaitselisi piiranguid.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Keskkonnaametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.


/Allkirjastatud digitaalselt/

Kaja Lotman

Regiooni juhataja

Saata: Kihelkonna Jahimeeste Selts, Mittetulundusühing Üru Jahimeeste selts, Kärla Jahimeeste Selts, Riigimetsa Majandamise Keskus, Salme Jahimeeste Selts, Lümanda Jahimeeste Selts

Roland Rüütli
Metsanduse juhtivspetsialist


Eelmisel talvel Sauveres jahimehe kaamerasse jäänud hunt

Foto Madis Metsa rajakaamerast